Alapszabályzat

STATUTUL
Asociaţiei “ Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”

Cap. I Datele de identificare ale asociaţilor fondatori

Asociaţia “ Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” fondată potrivit Actului constitutiv de către::
Consiliul Judeţean Mureş, cu sediul în Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.2, cod 540026, prin preşedinte Lokodi Edita Emöke,
Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş., cu sediul în Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.3, cod 540026, prin primar Dorin Florea,
Consiliul Local Ungheni, cu sediul în Ungheni, str. Principală nr.357 cod 547605, prin primar Covrig Ioan,
Consiliul Local Acăţari, cu sediul în Acăţari, str. Principală nr.100, cod 547005, prin primar Osváth Csaba,
Consiliul Local Ceuaşu de Cîmpie, cu sediul în Ceuaşu de Cîmpie, str.Principală nr.364, cod 547140, prin primar Szabó József Levente,
Consiliul Local Corunca, cu sediul în Corunca, str. Principală nr.107, cod 547367, prin primar Nagy Martin,
Consiliul Local Crăciuneşti, cu sediul în Crăciuneşti, str. Principală nr.298/B cod 547175, prin primar Ferenczi György,
Consiliul Local Cristeşti, cu sediul în Cristeşti, str. Principală nr.678, cod 547185, prin primar Sânpălean Ioan,
Consiliul Local Ernei, cu sediul în Ernei, str.Principală nr.428, cod 547215, prin primar Jánosi Ferencz,
Consiliul Local Gheorghe Doja, cu sediul în Gheoghe Doja, str. Principal nr.6, cod 547260, prin primar Iszlai Tibor,
Consiliul Local Livezeni, cu sediul în Livezeni, str.Principală nr.76, cod 547365, prin primar Tătar Vasile,
Consiliul Local Pănet, cu sediul în Pănet, str.Principală nr.191, cod 547450, prin primar Bartha Mihály.
Consiliul Local Sîncraiu de Mureş, cu sediul în Sîncraiu de Mureş, str.Principală nr.197/A, cod 547525, prin primar Sângeorzan Remus,
Consiliul Local Sîngeorgiu de Mureş, cu sediul în Sîngeorgiu de Mureş, str.Principală nr.166, cod 547530, prin primar Vizi Iosif,
Consiliul Local Sînpaul, cu sediul în Sînpaul, str. Principală nr.261, cod 547550, prin primar Simon István,

În momentul modificării oricăreia din datele înscrise în prezentul statut, asociatul are obligaţia înştiinţării de îndată a Consiliului director pentru a fi operate modificările în baza de date a Asociaţiei.

Cap. II. Denumirea, sediul şi emblema asociaţiei

Art. 1 Denumirea asociaţiei
Persoana juridică înfiinţată prin voinţa liberă a membrilor fondatori este persoană juridică română, organizată sub regimul juridic al asociaţiilor, aşa cum acestea sunt reglementate prin O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificată şi completată, a Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi va purta denumirea Asociaţia “Zona Metropolitană Tîrgu Mureş”.
Aceasta denumire va fi menţionată în toate înscrisurile emanate de la asociaţie.

Art.2 În cuprinsul prezentului statut persoana juridică la care ne referim va fi intitulată “Asociaţia”.

Art. 3 Sediul
Sediul Asociaţiei se află în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2 judeţul Mureş, cod 540026.
Schimbarea sediului sau deschiderea de filiale, în aceeaşi localitate sau în alte localităţi din ţară, va putea fi hotărâtă de Consiliul Metropolitan, în temeiul dispoziţiilor legale şi ale prezentului statut, cu respectarea declarării la grefa Judecatoriei a noului sediu, prin act autentic, pentru a se opera menţiunile în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

Art. 4 Emblema asociaţiei
Emblema asociaţiei se va stabili ulterior cu acordul expres al membrilor fondatori.

Cap. III. Durata de funcţionare, patrimoniu, scopul si obiectivele Asociaţiei

Art. 5 Durata de funcţionare
Asociaţia se constituie şi îşi desfaşoară activitatea pe o perioadă nedeterminată de timp.

Art. 6 Patrimoniul Asociaţiei
Asociaţii fondatori contribuie prin aport în numerar, individual, activul patrimoniului Asociatiei în valoare de 3.300 RON, sumă ce va fi depusă la bancă. Contul se va deschide la Raiffeisen Bank, cu sediul în Tîrgu Mureş, în numele Asociaţiei “Zona Metropolitana Tîrgu Mureş”.
Patrimoniul Asociaţiei va fi dezvoltat prin donaţii, subvenţii, contribuţii, legate, bunuri mobile si imobile, fonduri obţinute din ţară si din străinatate (în moneda naţională si în valută) de la persoane fizice sau juridice, organizaţii, din activităţi proprii şi prin orice alte mijloace legale. Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru organizarea si susţinerea activităţilor desfăşurate de asociaţie în concordanţă cu scopul si obiectivele acesteia. O parte din fonduri vor primi o alta destinaţie, precum: achiziţionarea de dotări pentru Asociaţie, plata salariilor personalului angajat, etc.

Art. 7. Scopul Asociaţiei
Asociaţia “Zona Metropolitană Tîrgu Mureş” are ca scop dezvoltarea Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş, din perspectiva relaţiilor economice, sociale, culturale, turistice şi sportive, existente între autorităţile administraţiei publice locale componente ale zonei.

Art. 8 Obiective
Asociaţia “Zona Metropolitana Tîrgu Mureş” îşi propune urmatoarele obiective:
a) asigurarea dezvoltării patrimoniului Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş;
b) promovarea intereselor Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş, precum şi respectarea si apărarea intereselor membrilor fondatori ;
c) iniţierea şi derularea unor programe si proiecte menite să conducă la dezvoltarea Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş ;
d) schimburi informaţionale cu alte zone metropolitane ;
e) constituirea şi atragerea de fonduri necesare activităţii asociaţiei ;
f) elaborarea de planuri şi strategii de dezvoltare şi implementarea acestora.

Cap. IV. Componenţa Asociatiei

Art. 9 Asociaţia este compusă din membrii fondatori şi membrii activi.

Art. 10 Membrii fondatori
Consiliile locale şi Consiliul Judeţean Mureş care se înscriu în Asociaţie înainte ca aceasta să fie înregistrată în Registrul Special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Tîrgu Mureş sunt consideraţi membrii fondatori.
Membrii fondatori semnează, în nume propriu, actul constitutiv şi statutul asociaţiei.

Art. 11 Membrii activi
Poate deveni membru al Asociaţiei orice consiliu local din judetul Mureş, aflat la distanţa de pană la 30 km de municipiul Tîrgu Mureş.
Orice persoană ce întruneşte cerinţele enumerate mai sus va putea fi primită în Asociaţie numai după ce şi-a manifestat în scris opţiunea, sub semnatură, înscriere ce va fi supusă votului Consiliului Metropolitan.
Cererile vor fi însoţite de o recomandare a unuia dintre membrii Asociaţiei.

Art. 12 Orice membru al Asociaţiei se poate retrage oricând, pe baza hotărârii consiliului local , iar în cazul Consiliului judeţean, în baza hotărârii Consiliului judeţean, cu condiţia să comunice decizia sa în scris Consiliului director, fără a solicita să i se returneze contribuţiile sau alte pretenţii materiale sau baneşti.

Art. 13. Consiliul Metropolitan poate hotărî cu majoritate de voturi excluderea unui membru din asociaţie în următoarele situaţii:
a) prin comportament sau atitudine ce aduce atingere morală Zonei Metropolitane Tîrgu Mureş;
b) foloseşte prerogativele statutare în interes personal;
c) actionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a membrilor săi şi a activitaţii acestei Asociaţii;
d) încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare;
e) aduce prejudicii materiale si financiare Asociaţiei;
f) angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept;
Persoana exclusă nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere, a cotizaţiilor plătite sau donaţiilor făcute anterior Asociaţiei.

Cap. V. Drepturile si obligaţiile asociaţilor

Art. 14.
(1) In virtutea dreptului constituţional şi al prezentului statut, asociaţii au urmatoarele drepturi:
să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Asociaţiei;
să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Consiliului Metropolitan;
să folosească şi să participe la acţiunile organizate de asociaţie şi să propună organizarea diverselor manifestări ;
(2) Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
să răspundă solicitărilor Asociaţiei şi să participe la orice acţiuni întreprinse de Asociaţie;
să-şi achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
să susţină activitatea asociaţiei si interesele ei;
să-şi folosească priceperea şi să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor Asociaţiei.

Cap. VI. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei

Art. 15. Organul suprem de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală a Asociaţilor, denumită Consiliu Metropolitan, constituit din reprezentanţii asociaţii întruniţi corespunzător cvorumului statutar în şedinţe ordinare si extraordinare.
Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot.

Art. 16. Consiliu Metropolitan se întruneşte semestrial în sedinţă ordinară şi este obligat:
a) să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli şi bilanţul contabil;
b) să aleagă şi să revoce membrii din Consiliul director si cenzorii;
c) să fixeze remuneraţia pentru exerciţiul în curs a membrilor Consiliului director;
d) să se pronunţe asupra gestiunii membrilor din Consiliului director;
e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate în exerciţiul financiar următor.
f) orice alte atribuţii care nu cad în sarcina Consiliului Metropolitan întrunit în sedinţe extraordinare.
Membrii Consiliului Metropolitan nu sunt remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei.

Art. 17. Consiliul Metropolitan se întruneşte în şedinţă extraordinară ori de câte ori este necesar pentru:
alegerea si revocarea membrilor din Consiliul director;
alegerea si revocarea cenzorului;
excluderea din Asociaţie a unui membru;
înfiinţarea de sucursale;
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
modificarea actului constitutiv, statutului sau a sediului;
dizolvarea si lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Art. 18. Membrii Asociaţiei se pot întruni în şedinţe extraordinare ale Consiliului Metropolitan în următoarele cazuri:
a) ori de câte ori este nevoie din iniţiativa Consiliului director;
b) la cererea scrisă şi motivată a cel putin 10% din membrii Asociţaţiei.

Art. 19. Convocarea asociaţilor în Consiliul Metropolitan, cu precizarea ordinii de zi se va face printr-o notă informativă personală înainte cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de ziua stabilită, pentru şedinţele ordinare.
Întrunirea Consiliului Metropolitan în şedinţă extraordinară se va face prin nota informativă personală, iar convocarea va avea loc cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de data întrunirii.

Art. 20. Membrii asociaţi se întrunesc în Consiliul Metropolitan în nume propriu.

Art. 21. Hotărârile Consiliului Metropolitan, adoptate în şedinţele ordinare se iau prin vot deschis. Fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului director şi a cenzorilor, ori pentru revocarea acestora..

Art. 22. Pentru a delibera valabil în şedinţa ordinară a Consiliului Metropolitan este necesară prezenţa în nume propriu a cel puţin jumatate din numarul membrilor Asociaţiei, iar pentru validarea hotarârilor adoptate se impune ca acestea sa fie luate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 23. Consiliul director – Componenţă şi organizare
Consiliul director, ai cărei membri sunt aleşi pe durata mandatului prevăzută de Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, pentru aleşii locali, perioadă care se prelungeşte până la alegerea noii conduceri operative a Asociaţiei, prin vot secret de către Consiliul Metropolitan, este organul de administrare şi de punere în executare a hotărârilor Consiliului Metropolitan, fiind alcătuită din 3 (trei) membrii – un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar, persoană angajată de către Asociaţia.
a) Preşedintele este ales de Consiliul Metropolitan pentru perioada mandatului electoral, care se prelungeşte până la alegerea de către Consiliul Metropolitan al noului preşedinte. Pentru perioade limitate el poate nominaliza, spre a fi înlocuit în exercitarea atribuţiilor sale, pe unul dintre vicepresedinţii Consiliului director. Preşedintele reprezintă Asociaţia în toate actele vieţii civile şi este investit cu toate puterile în acest caz. Preşedintele are drept de semnatură faţă de organismele bancare şi financiare sau poate delega un vicepresedinte al Consiliul director în acest scop.
b) Vicepresedinţii sunt alesi de către Consiliul Metropolitan pe perioada mandatului prevăzut de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, care se prelungeşte până la alegerea de către Consiliul Metropolitan al noilor vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii fac parte din Consiliul director, însuşindu-şi în acest fel toate atribuţiile. Ei pot reprezenta Asociaţia faţă de terţe persoane, fizice si juridice. Pentru perioade limitate, unul din vicepreşedinţi îl poate înlocui pe presedinte în exercitarea atributiilor sale. Dacă un post de vicepreşedinte rămâne vacant, preşedintele va desemna un înlocuitor până la proxima sedinţă a Consiliului Metropolitan.
Face excepţie de la prevederile aliniatelor precedente primul Consiliu director, care este ales de către membrii fondatori ai asociaţiei.

Art. 24. Consiliul director - Funcţionare
Consiliul director pune în executare hotărârile Consiliului Metropolitan.

Art. 25. Exercitarea operaţională a atribuţiilor ce-i revin Consiliului director va fi stabilită printr-un regulament intern de funcţionare.

Art. 26. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul director:
prezintă Consiliului Metropolitan raportul de activitate în perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului pe venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Metropolitan ;
poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a exercita o parte din atribuţii;
stabileşte propriul regulament intern de organizare şi funcţionare.
În situaţia în care activitatea desfăşurată de către Consiliul director nu este conformă cu atribuţiile stabilite prin prezentul Statut, membrii Consiliului Metropolitan pot propune schimbarea componenţei acestuia.

Art. 27. Controlul financiar intern este exercitat de către 3 (trei) cenzori.

Art. 28. Cenzorul are următoarele competenţe:
verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
întocmeşte rapoarte şi le prezină Consiliului Metropolitan ;
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Metropolitan.

Cap. VII. Modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei

Art. 29. Modificarea actului constitutiv, a statutului sau sediului Asociaţiei se decide de către Consiliul Metropolitan, în şedinţă extraordinară, şi va respecta procedurile legal impuse pentru înfiinţarea Asociaţiei, cu obligativitatea înscrierii menţiunii modificatoare în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa Judecătoriei Tîrgu Mureş.

Cap. VIII Veniturile Asociaţiei

Art. 30. Veniturile Asociaţiei provin din:
cotizaţiile membrilor care se raportează la numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ teritorială membră şi a fost stabilită la 0,50 RON/locuitor, la care se adaugă aportul Consiliului Judeţean Mureş, raportat la numărul locuitorilor din toate unităţile administrativ teritoriale care fac parte din Asociaţia Zona Metropolitană Tîrgu Mureş;
dobânzile bancare provenite din plasarea sumelor disponibile;
finantări externe;
venituri realizate din activitaţi economice directe şi necesare îndeplinirii obiectului de activitate principal al Asociaţiei;
resurse obtinute de la bugetul de stat sau local;
alte venituri prevazute de lege.

Art. 31. Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale având ca obiect activitaţi economice adiacente şi în strânsă legatură cu scopul principal al Asociaţiei, cu respectarea dispozitiilor art. 47 şi 48 din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Cap. IX Dizolvarea si lichidarea Asociaţiei

Art. 32 Asociaţia se va putea dizolva în următoarele situaţii:
de drept, când realizarea scopului pentru care a fost constituită devine imposibilă;
prin hotărârea organelor judecătoreşti competente;
prin hotărârea Consiliului Metropolitan, adoptată în şedinţă extraordinară, atunci când numărul asociaţilor s-ar reduce sub o treime, ori când Consiliul Metropolitan ori Consiliul director nu va putea fi constituit corespunzător prevederilor Statutului.

Art. 33. Dizolvarea Asociaţiei va fi deferită, prin reprezentanţi legal desemnaţi să o reprezinte, spre soluţionare Judecătoriei Tîrgu Mureş.

Art. 34. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea unui grup de membrii alcătuit din 3 (trei) persoane:
când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.
In caz de dizolvare, bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către unităţile administrativ teritoriale membre fondatoare, pe baza unui proces verbal de predare – primire, conform art. 6 al. 2 lit. g si art. 60 din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 35. Odată cu numirea lichidatorilor şi declanşarea procedurii de lichidare mandatul Consiliului director încetează.

Cap. X Litigii

Art. 36. Orice litigii sau dispute care s-ar ivi între membrii asociatiei sau între Asociaţie şi terţe persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. Când această modalitate este inoperantă sau imposibil de realizat, litigiul în cauză va fi deferit spre dreaptă soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

Prezentul statut a fost redactat in 15 (cincisprezece) exemplare, dupa ce a fost adus la cunostinţa membrilor fondatori, care au subscris la prevederile lui, asumandu-şi responsabilitatea prin semnăturile lor. Prevederile actului constitutiv şi ale statutului devin operante la data autentificării lor.

Membrii fondatori:

Consiliul Judeţean Mureş, prin preşedinte Lokodi Edita Emöke
Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş,prin primar Dorin Florea
Consiliul Local Ungheni, prin primar Covrig Ioan
Consiliul Local Acăţari, prin primar Osváth Csaba
Consiliul Local Ceuaşu de Cîmpie, prin primar Szabó József Levente

Consiliul Local Corunca, prin primar Nagy Martin

Consiliul Local Crăciuneşti, prin primar Ferenczi György

Consiliul Local Cristeşti, prin primar Sânpălean Ioan

Consiliul Local Ernei, primar Jánosi Ferencz

Consiliul Local Gheorghe Doja, prin primar Iszlai Tibor

Consiliul Local Livezeni, prin primar Tătar Vasile

Consiliul Local Pănet, prin primar Bartha Mihály
Consiliul Local Sîncraiu de Mureş, prin primar Sângeorzan Remus
Consiliul Local Sîngeorgiu de Mureş, prin primar Vizi Iosif
Consiliul Local Sînpaul, prin primar Simon István

Dokumentumtár
Fotógaléria
Tirgu Mures Tirgu Mures 2

Tovább a galériához